Zadzwoń
+48 22 393 11 90
Napisz do nas
contact@bb-g.pl
Twój koszyk
0 produkty
Polityka Prywatności

I. Podstawowe Informacje

 

1. Następujące pojęcia mają znaczenie określone w przedmiotowej polityce:

a) Właściciel Portalu - Big Brands Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości Kostowiec, Kostowiec 18, 05-832 Rozalin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000414296, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS , posiadająca nadany numer identyfikacji podatkowej NIP: 7010338388, oraz numer statystyczny REGON : 146049119.

b) Użytkownik Portalu– podmiot wchodzący na stronę www.bb-g.pl.

c) Newsletter – elektroniczna wersja biuletynu nie stanowiąca oferty handlowej Właściciela Portalu w rozumieniu artykułu 66 lub artykułu 661 kodeksu cywilnego, informująca o aktualnie dostępnych Produktach u Właściciela Portalu. umożliwiający zainteresowanym Użytkownikom Portalu zapoznanie się z asortymentem posiadanym przez Właściciela i prezentowanym na stronie internetowej Właściciela Portalu.

 

2. Polityka prywatności zamieszczona na przedmiotowej stronie jest skierowana do Użytkowników Portalu i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkownika oraz zabezpieczenie danych osobowych. Jeżeli Użytkownik Portalu nie zaakceptuje przedmiotowej Polityki Prywatności to nie będzie miał dostępu do Portalu, możliwości jego przeglądania oraz kontaktu z Koordynatorem.

 

3. Regulamin Portalu dostępny jest pod następującym adresem :

 

4. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu Portalu

 

5. Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami, zwaną dalej „Uodo”) jest Właściciel Portalu.

 

6. W sprawach nieuregulowanych w przedmiotowej Polityce Prywatności zastosowanie znajdują zapisy Regulaminu Portalu.

 

7. Jeżeli jakieś pojęcie nie jest zdefiniowane w przedmiotowej Polityce Prywatności to ma znaczenie nadane w Regulaminie Portalu.

 

II. Dane osobowe

 

1. Użytkownik odpowiadając na Newslettera, aby przejść na stronę Portalu ma obowiązek podać dane osobowe. W innym przypadku przejście na stronę Portalu nie będzie możliwe.

 

2. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 są następujące: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres siedziby firmy, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail. Dane osobowe są podawane dobrowolnie, niemniej brak ich podania uniemożliwia przejście z Newslettera do Portalu. Jednocześnie podczas wypełniania Newslettera brak zgody na przetwarzanie przez Właściciela Portalu danych osobowych Użytkownika w zakresie adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania na ten adres informacji handlowych w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną uniemożliwia przesyłanie Użytkownikowi kolejnych edycji Newslettera.

 

III. Dane zbierane automatycznie

 

1. Zgodnie z art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczną Właściciel Portalu przetwarza Państwa dane charakteryzujące sposób korzystania przez Państwa z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

a) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną zbierane za pomocą programów ____________________

b) informacje o skorzystaniu przez Państwa z usług świadczonej drogą elektroniczną.

c) oznaczenia identyfikujące Państwa w systemie informatycznym Właściciela Portalu nadawane na podstawie danych podanych przez Państwa,

d) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Państwo korzystają łącząc się ze stroną www.bb-g.pl, (IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.

 

2. Polityka cookies znajduje się pod następującym adresem :_______________________.

 

IV. Sposoby korzystania z danych osobowych

 

1. Właściciel Portalu przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie art. 18 ust. 1-2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną w udzielenia odpowiedzi na Newsletter.

 

2. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Uodo, tj.: w oparciu o oddzielnie wyrażoną zgodę na etapie ____________________________Właściciel Portalu przetwarza dane osobowe Użytkownika Portalu w celu marketingu produktów Właściciela Portalu i wysyłania na adres poczty elektronicznej informacji handlowej, w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

3. W myśl art. 23 ust. 1 pkt. 5 Uodo, Właściciel Portalu przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu marketingu własnych produktów i usług.

 

4. Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 Uodo, tj.: w oparciu o oddzielnie wyrażoną zgodę na etapie zgłaszania reklamacji na etapie wypełniania formularza reklamacyjnego na stronie Portalu, Właściciel Portalu przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji.

 

5. Właściciel Portalu udostępnia dane osobowe organom administracji publicznej w sytuacjach wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 

6. Wysyłając do Użytkowników Portalu informacje handlowe w rozumieniu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Właściciel Portalu, na zasadzie art. 31 Uodo, powierza przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu poczty elektronicznej, podmiotom trzecim, świadczącym na jego rzecz usługę mailingu.

 

7. Użytkownik Portalu może odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną w każdym czasie poprzez _______________________ kliknięcie na odpowiedni link zamieszczony w treści każdego newslettera lub poprzez kontakt telefoniczny z Właścicielem Portalu – Koordynatorem.

 

V. Prawo dostępu do danych osobowych

 

1. Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem Uodo albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

 

2. Jakichkolwiek zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik Portalu może dokonywać poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: _____________________ lub poprzez kontakt telefoniczny z Właścicielem Portalu - Koordynatorem.

 

VI. Ochrona danych osobowych

 

1. Właściciel Portalu jako administrator danych osobowych stosuje środki techniczne oraz organizacyjne niezbędne do ochrony danych wymagane przepisami Uodo.

 

2. W celu zapobieżenia pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Użytkownika podczas rejestracji oraz logowania się do konta użytkownika Sklepu, Właściciel Portalu zapewnia szyfrowanie połączenia z serwerem Właściciela Portalu z użyciem certyfikatu SSL.

 

VII. Zapisy końcowe

 

1. Polityka Prywatności obowiązuje od dnia

 

2. Polityka prywatności podlega prawu polskiemu.

 

3. Właściciel Portalu powiadomi Użytkownika Portalu o każdorazowej zmianie Polityki prywatności, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Właścicielowi Portalu przez Użytkownika na etapie rejestrowania się przy Newsletterze. Użytkownik będzie związany postanowieniami nowej Polityki prywatności, o ile nie wypowie Polityki prywatności w terminie czternastu (14) dni od dnia jego powiadomienia o zmianie Polityki prywatności.

Regulamin Strony | Polityka Cookies | Polityka Prywatności

Copyright © 2023 by BB-G. All rights reserved.
Projekt i realizacja: www.jellinek.pl