Zadzwoń
+48 22 393 11 90
Napisz do nas
contact@bb-g.pl
Twój koszyk
0 produkty
Regulamin strony

Rozdział I

PODSTAWOWE INFORMACJE

1. Portal internetowy, do którego kierowane są wybrane osoby przez Newsletter, działa pod adresem strony internetowej www.bb-g.pl (dalej zwany także Portal) i prezentuje wybrane produkty będące w aktualnej ofercie Sprzedawcy oraz umożliwia nawiązanie relacji handlowych pomiędzy Administratorem Portalu a Użytkownikiem Portalu w celu sprzedaży Produktów oferowanych przez Administratora Portalu za pośrednictwem standardowych kanałów dystrybucyjnych.

 

2. Portal prowadzi, zarządza, administruje spółka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Big Brands Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w miejscowości Kostowiec, Kostowiec 18, 05 – 832 Rozalin wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000414296, NIP: 7010338388, zwany Administratorem Portalu.

 

3. Newsletter skierowany jest tylko do osób będących pracownikami, współpracownikami na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego podmiotów prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych, jak i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej ale wyposażonych w zdolność prawną. W Portalu czynności dokonywać mogą jedynie osoby posiadające stosowne upoważnienia do działania w imieniu lub na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wymienionych powyżej.

 

4. Osoby korzystające z Portalu mają obowiązek zapoznać się z treścią przedmiotowego Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z niego, a także przestrzegać zasad i warunków jakie w nim obowiązują, w tym bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Korzystanie z Portalu w sposób niezgodny z przepisami prawa, w tym działania lub zaniechania naruszające dobra osobiste innych podmiotów lub prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej itp., jak też zamieszczanie lub rozpowszechnianie za jego pośrednictwem takich treści, w tym treści nieprawdziwych, wprowadzających w błąd, a także informacji stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji jest zakazane. W przypadku podjęcia takich działań administrator Portalu ma prawo podjąć wszelkie niezbędne i przewidziane przepisami prawa w celu ochrony własnych interesów lub interesów osób trzecich, których prawa w takiej sytuacji są lub mogą być naruszone, jak też uniemożliwić dalsze korzystanie z Portalu przez takie osoby.

 

5. Dla celów korzystania z usług Portalu Użytkownik Portalu powinien spełniać następujące warunki :

 

6. Dla celów przedmiotowego Regulaminu przyjmuje się następujące pojęcia, których definicje są następujące:

1) Użytkownik Portalu – osoba do której został skierowany Newsletter będąca wcześniej w relacjach handlowych z administratorem Portalu, która wyraziła uprzednią zgodę na przesyłanie jej informacji handlowych przez Administratora Portalu dotyczących Produktów oferowanych przez ten podmiot, korzystająca z Portalu;

 

2) Administrator Portalu – podmiot wymieniony w Rozdziale I ust. 2 przedmiotowego Regulaminu, prowadzący działalność gospodarczą w branży FCMG, dokonujący sprzedaży tego rodzaju Produktów podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

 

3) Portal – platforma internetowa zarządzana, administrowana i obsługiwana przez Administratora Portalu, do której przekierowanie następuje wyłącznie po udzieleniu pozytywnej odpowiedzi na wysłanego Newslettera umożliwiająca przekierowanie Użytkownika Portalu do handlowca Administratora lub osoby koordynującej proces przekierowania Użytkownika Portalu do odpowiedniego handlowca Administratora (Koordynator).

 

4) Newsletter – elektroniczna wersja biuletynu nie stanowiąca oferty handlowej Administratora w rozumieniu artykułu 66 lub artykułu 661 kodeksu cywilnego, informująca o aktualnie dostępnych Produktach u Administratora Portalu.

 

5) Produkty – towary będące w ofercie Administratora Portalu, w szczególności produkty spożywcze, chemia gospodarcza, środki higieniczne i inne – mogące stanowić przedmiot obrotu, tj. umowy kupna – sprzedaży pomiędzy Administratorem Portalu a podmiotem, którego reprezentuje Użytkownik Portalu, zgodnie z przepisami prawa.

 

Rozdział II

PROCEDURA OBSŁUGI W PORTALU

1. Użytkownik Portalu w przypadku zainteresowania Produktami zawartymi w Newsletterze i wypełnieniu stosownego formularza oraz odesłania go drogą elektroniczną na stronę ______________________ może za pomocą Portalu skontaktować się z Koordynatorem, który przekieruje go do właściwego handlowca albo bezpośrednio skontaktować się z handlowcem odpowiedzialnym za region Użytkownika Portalu albo też po wypełnieniu formularza zamówienia dla 3-ch kategorii produktów (napoje, żywność, nieżywność), który trafia do Koordynatora i następnie do właściwego handlowca. Dalsze czynności są wykonywane poza Portalem drogą mailową, telefoniczną lub w inny sposób uzgodniony przez strony.

 

2. Podane w Newsletterze ceny za poszczególne Produkty są tylko przykładowymi cenami netto, których nie należy traktować jako cen wiążących. Ostateczne cena za Produkty będzie wynikała z negocjacji i ustaleń pomiędzy Użytkownikiem Portalu a handlowcem Administratora Portalu. 3. W formularzu Użytkownik Portalu wypełnia następujące rubryki : __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________
III. REKLAMACJE

1. Użytkownik Portalu może zgłaszać do Administratora Portalu reklamacje na działanie Portalu.

 

2. Zgłoszenia mogą być w formie elektronicznej na następujący adres : _________________ na podstawie stosownego formularza.

 

3. Tylko kompletnie wypełniony formularz reklamacji będzie podlegał rozpoznaniu.

 

4. W ciągu 14 dni od daty wpływu kompletnej reklamacji Użytkownik Portalu zostanie poinformowany w formie elektronicznej o tym czy reklamacja została uznana i o sposobie jej załatwienia na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Czynności wykonywane na Portalu podlegają prawodawstwu polskiemu.

 

2. W sprawach nieuregulowanych odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

3. Prawo do wprowadzania zmian w przedmiotowym Regulaminie posiada Administrator Portalu. Informacje w tym zakresie będą zamieszczone w ramach Portalu co najmniej w terminie 7 dni przed wprowadzeniem zmian. Jeżeli Użytkownik Portalu będzie nadal chciał korzystać z usług oferowanych przez Portal będzie musiał zaakceptować nową treść Regulaminu.

 

4. W przypadku zaistnienia sporu w zakresie korzystania z Portalu w pierwszej kolejności strony rozstrzygać będą polubownie. W razie nie osiągnięcia porozumienia w tym trybie, właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Administratora Portalu.

 

5. Portal, jak i treści w nim zawarte podlegają ochronie prawnej, a wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści w nim zawartych należą do Administratora Portalu.

 

6. Administrator Portalu nie odpowiada za treści zamieszczane przez Użytkowników Portalu, a tym samym nie odpowiada za naruszenie jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej, majątkowy i osobistych praw autorskich spowodowanych zamieszczeniem takich treści.

Regulamin Strony | Polityka Cookies | Polityka Prywatności

Copyright © 2023 by BB-G. All rights reserved.
Projekt i realizacja: www.jellinek.pl